http://www.richartz.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Google +

Navigace: Richartz.cz - Richartz - kapesní nože, manikúry, kapesní nůž, manikúra -> Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky

 
(Část Obchodních podmínek)
 
4.Proces objednání, dodací podmínky
4.1.Objednání
Kupující obdrží plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
a.      prostřednictvím internetového portálu (elektronického obchodu, e-shopu) www.Richartz.cz;
b.     osobně v provozovně a výdejních místech firmy Martin Mikyšek – Mc-trade, provozovna na adrese Václavov 761/32, 671 72 Miroslav, Česká republika;
c.      telefonicky.
Prodávající v souvislosti s objednáváním doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes internetový portál (elektronický obchod, e-shop) prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. Jakmile je objednávka učiněna, Prodávající z důvodu bezpečnosti Kupujícímu doporučuje odhlásit se ze svého profilu.
4.2.Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a.      platba v hotovosti při osobním odběru v provozně a výdejních místech Martin Mikyšek – Mc-trade;
b.     platba předem bankovním převodem;
c.      na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce – Kupující hradí navíc tzv. dobírečné).
V případě, že Kupující zvolí typ platby „bankovním převodem“, provede platbu na účet uvedený jako „bankovní spojení“. Jako „variabilní symbol“ použije Kupující číslo objednávky. Údaje k platbě obdrží Kupující, po uskutečnění objednávky, na zadaný e-mail.
Způsob platby zboží si Kupující určuje při objednávce a je pouze v jeho kompetenci. Prodávající neurčuje, jakým způsobem bude zboží hrazeno.
4.3.Dodací podmínky
Objednávka zboží do hodnoty v KčCena poštovného DOBÍRKA, platba při převzetí zbožíCena poštovného platby PŘEVODEM na účet
Balík Do Ruky – do 2.000,- Kč140,- Kč120,- Kč
Balík Do Ruky – nad 2.000,- Kč0,- Kč0,- Kč
Balík Na poštu – do 2.000,- Kč130,- Kč110,- Kč
Balík Na poštu – nad 2.000,- Kč0,- Kč0,- Kč
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Podrobnější informace o reklamaci poškozeného nebo ztraceného zboží v průběhu dopravy lze nalézt na www.ceskaposta.cz.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@mc-trade.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
4.4.Odpovědnost Prodávajícího
Prodávající odpovídá Kupujícímu Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu Spotřebiteli, že v době, kdy Kupující Spotřebitel věc převzal:
a.      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b.     se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c.      věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d.     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
e.     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů;
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká:
a.      u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b.     na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
c.      u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím,
d.     u věci s danou max. dobou spotřeby, exspirací, povahou měnící se v čase, která byla Kupujícímu známa a sdělena před převzetím, nebo
e.     vyplývá-li to z povahy věci.
Právo z vadného plnění Kupujícímu Spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující Spotřebitel vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Prodávající odpovídá Kupujícímu Podnikateli za vady zboží dle ustanovení § 2099 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a.      na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b.     na odstranění vady opravou věci;
c.      na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d.     odstoupení od smlouvy.
Kupující Prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělí, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
Kupující Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu Spotřebiteli působilo značné obtíže.
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující také právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na své náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití do místa určení.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se reklamace.
 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.